Stravovací systém pre školy - ESSO

biftek

je určený pre materské, základné, stredné a internátne školy.

Systém obsahuje moduly:
Sklad
Strava
Platby
Objednávanie stravy

Tieto voľby sa dajú zakúpiť aj jednotlivo a dajú sa dokupovať podľa potreby. Zákazníkom poskytujeme službu "Prednahratie receptúr pre diétne a aj pre nediétne stravovanie".


V module SKLAD sa evidujú:

 • všetky pohyby na potravinovom sklade, t.j. príjem tovaru, výdaj tovaru, fakturácia,
 • evidujú sa úhrady došlých a odoslaných faktúr,
 • vytvárajú sa objednávky pre dodávateľov aj pre odberateľov.
 • na konci mesiaca sa spraví v systéme inventúra pre zistenie počiatočných, koncových stavov, príjmu a výdaja za dané obdobie (mesiac).
 • penažný denník - preberie úhrady z evidencie faktúr a platieb, doplnia sa chýbajúce údaje.

 

Modul STRAVA slúži na :

 • tvorby jedálneho lístka na jeden celý týždeň: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera pre diétne aj nediétne stravovanie.
 • normovanie slúži na zistenie potreby surovín pre jednotlivé jedlá a za vybrané kategórie pre diétne a nediétne stravovanie
 • výpočet energetických hodnôt poľa normovania pre diétne a nediétne stravovanie
 • evidencia stravných listov, ktorá obsahuje zoznam poskytnutých jedál, počet stravníkov v jednotlivých kategóriách, čísla pridružených výdajok a suroviny z daných výdajok prr diétne a nediétne stravovanie
 • výkaz stravných nákladov pre diétne a nediétne stravovanie

 

Modul OBJEDNÁVANIE STRAVY:
tento modul súvisí so systémom „Objednávkový systém - ESSO“, no dá sa využívať aj bez tohto systému.  

Používa sa na

 • odhlasovanie
 • prihlasovanie
 • zmenu jedla - ak sa varí viacej jedál
 • pre zistenie, či daný stravník si objednané jedlo vybral.

 

V module PLATBY sa eviduje:

 • Dochádzka pre Materské školy, kde sa určí, ktoré jedlo dané dieťa v daný deň malo.
 • Dochádzka pre Internátne školy, kde sa určí, aké jedlo dané dieťa malo. Ak užívateľ používa voľbu Objednávky, potom sa táto voľba nepoužíva
 • Voľby Platby slúžia na vypočet predpisu, skutočne odstravovaného, tlač šekov, evidenciu úhrad platieb a evidencie vrátených súm stravníkom a všetkým prispievateľom.
 1. Platby materská škola: túto voľbu používajú školské zariadenia,   ktoré podávajú desiatu, obed, olovrant.
 2. Platby základná škola, dospelí: táto voľba sa používa pre stravníkov, ktorí majú iba obed.
 3. Platby internátna škola: túto voľbu používajú zariadenia, ktoré poskytujú raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru, druhú večeru.
 • Evidencia školného, zatiaľ iba pre Materské školy. Eviduje sa predpis, úhrady od rodičov, kontrola možnosti vrátenia školného.